ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ1 / 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ1 / 2021

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ανακοινώνει τους παρακάτω προσωρινούς Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων της ΣΟΧ1/2021.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες εδώ:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΣΟΧ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για τον κωδικό θέσης 101 περιλαμβάνονται όλες στον Πίνακα των Απορριφθεισών αιτήσεων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

Ο /Η υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παράβολου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.