ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ A’ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ A’ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας προκειμένου να μισθώσει κατάλληλο οίκημα για την στέγαση του A’ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης – τοιχοκόλλησης της παρούσας διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου Δήμου Πέλλας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, να καταθέσει την προσφορά του σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την οποία η επιτροπή θα διενεργήσει τη δημοπρασία σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος καλώντας επί αποδείξει να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή.

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη 92ΤΕΟΛΘΠ-ΝΩΔ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.