ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

O πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας κ. Μιχαήλ Παναγιωτίδης, προκειμένου να μισθώσει κατάλληλο οίκημα για την στέγαση του A’ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών (Γυναικών), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης – τοιχοκόλλησης της παρούσας διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου Δήμου Πέλλας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, να καταθέσει την προσφορά του σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την οποία η επιτροπή θα διενεργήσει τη δημοπρασία σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος καλώντας επί αποδείξει να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή.

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη Κ.Α.Π.Η.

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.