ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Γιαννιτσά : 14-03-2018

 

Aριθμ. Πρωτ:320

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας    Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18 Τ.Κ.:      58100

Πληροφορίες: Πιτιακούδη Ιωάννα

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX:23820 22503

e-mail:pitiakoudigianna@gmail.com

 

 

 

 

 

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Πρόεδρος του Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  

Έχοντας υπόψη:

 

1)Την υπ’ αριθμ.  4/2018απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ. 2912/28-2-2018  όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας     και συγκεκριμένα  1 θέσης ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  ,1 θέσης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  1 θέσης  ΔΕ Μαγείρων και 2 θέσεων ΥΕ καθαριότητος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 1
2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ 1
3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
    ΣΥΝΟΛΟ 5

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 15-03-2018 έως και 16-03-2018 στο  Γραφείο   του Α παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών Κολοκοτρώνη 18   αρμόδια υπάλληλος η  κ. Πιτιακούδη Ιωάννα ).

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας   και στους πίνακες ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α και του Δήμου Πέλλας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α

 

 

 

ΒΑΛΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.