ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΛΛΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά, 26/10/2018

Αριθμ. Πρωτ.: – 2081 –

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α)

Δ/ νση : Κολοκοτρώνη 18

Τ.κ. 58100 Γιαννιτσά

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΙΑΤΡΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός ( 1 ) Ιατρού όπως κατωτέρω:

 

Ειδικότητες

Μία ( 1 ) θέση Ιατρού ΠΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής

 

Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί θα είναι η « Παροχή ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ηλικιωμένους, μέλη του Κ.Α.Π.Η., συνταγογράφηση φαρμάκων και επιπλέον παροχές συμβουλών σε θέματα υγείας ». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μηνη και η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 4.500,00 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους στα γραφεία του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε ( 5 ) ημέρες από τις  29/10/2018 έως και 02/11/2018, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο           ( εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην παρακάτω διεύθυνση.

 

ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά

( τηλέφωνο: 23820 – 22503 )

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Ήτοι:

 

  • Βιογραφικό
  • Τίτλους Σπουδών
  • Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
  • Προϋπηρεσία
  • Βεβαιώσεις, κ.λ.π.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

 

Νικόλαος Σκορδής

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.