ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά   12/10/2018

Aριθμ.πρωτ: 1939

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Παρασκευή 19/10/2018 εγγράφως σε κλειστό φάκελο , στην έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά τ.κ. 58100 , που αφορά στην προμήθεια οικιακών σκευών εστίασης  για τον εξοπλισμό του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού τμήματος  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας , στα πλαίσια αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφικής Φροντίδας.

 

Τα παρεχόμενα  είδη παρουσιάζονται αναλυτικά:

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 Μπολ κρέμας (πολυκαρβουνικό) 50
2 Κουταλάκια Πολυκ/κα 80
3 Κούπα με λαβή πολ/νική 60
4 Πιάτο βαθύ πολ/νικό 50
5 Πιάτο ρηχό πολ/νικό 50
8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΗ  
9 Επιφάνεια κοπής (διαφορετικής χρωματικής επιφάνειας) διαστάσεων 40εκ * 30 εκ. 4
10 Κατσαρόλα 50εκ ύψος , 40εκ διάμετρο 2
11 Κατσαρόλα 30εκ ύψος , 20εκ διάμετρο 3
12 Δοχείο απορριμμάτων κλειστού τύπου στρόγγυλο ποδοκίνητο (με καπάκι) χωρητικότητας 30 λίτρων. 15
13 Μαχαίρι για ψωμί 1
14 Μαχαίρι για κρέας 1
15 Ταψί τετράγωνο διαστάσεων  40εκ x 45εκ. 2
16 Ανοξείδωτα μπωλ 10
17 Δοχείο αποθήκευσης φαγητού διαστάσεων 40εκ x 30εκ (με αεροστεγές κλείσιμο ανοξείδωτο.) 10
 18 Δοχείο αποθήκευσης φαγητού διαστάσεων 40εκ x 30εκ (Πλαστικό δοχείο κατάλληλο για τρόφιμα με αεροστεγές κλείσιμο .) 15
 19 Σετ μαχαιροπήρουνα 2
 20 Σετ κουτάλες κουζίνας 5 ή 6 τμχ 1
21 Σετ πιάτα φαγητού 6 βαθιά , 6 ρηχά , 6 φρούτου 2
22 Ποτήρια νερού σετ 6 τμχ 3
23 Φλιτζάνια τσαγιού 6 τμχ 1
24 Γυάλινα  βάζα αποθήκευσης 6
25 Δίσκος σερβιρίσματος 3
26 Διάφορες θήκες τακτοποίησης μαχαιρ/νων 2
27 Θήκες τοποθέτησης χαρτιού κουζίνας & αλουμ/χαρτου 2

 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.022,61€ ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 02.60.7133.002 με τίτλο «Σκεύη» του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική μελέτη της προμήθειας από τα γραφεία της οικονομικής – διοικητικής υπηρεσίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά , πληροφορίες τηλ.2382022503.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΟΡΔΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.