ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά   12/10/2018

Aριθμ.πρωτ: 1933

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την  Τρίτη  23/10/2018 εγγράφως σε κλειστό φάκελο , στην έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά τ.κ. 58100 , που αφορά στην προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού τμήματος  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας , στα πλαίσια αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφικής Φροντίδας

 

Τα παρεχόμενα  είδη παρουσιάζονται αναλυτικά:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 12

 

2

ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΒΥ CAMELINO

 

12

3 KΡEBATI NHΠΙΩΝ 6

 

4

ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΒΥ CAMELINO

 

6

5 ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΕΒΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ 3
6 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 15

 

7

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 110ΕΚ ΦΟΡΜΑΙΚΑ

 

2

 

8

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

 

6

 

9

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ ΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

 

2

10 ΤΡΟΛΕΙ – ΑΛΛΑΞΕΡΙΑ ΒΡΕΦΩΝ 2
11 ΚΥΨΕΛΗ 18 ΘΕΣΕΩΝ 1
12 ΠΑΡΚΟ ΒΡΕΦΙΚΟ 2
13 ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ 111910 2

 

14

 

ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 6 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ

 

2

 

15

ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 3 ΜΕΣ & 3 JUMBO ΚΟΥΤΙΑ

 

2

16 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 18 ΣΤΕΝΑ 1

 

17

ΡΑΦΙΕΡΑ WAVE ΜΕ 1 ΔΙΠ.ΝΤΟΥΛ.ΧΡΩΜ

 

1

 

18

ΡΑΦΙΕΡΑ  ΧΑΜΗΛΗ WAVE  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ

 

1

19 ΓΡΑΦΕΙΟ 140 ΕΚ 1
20 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 1

 

21

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΜΗ

 

1

 

22

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

 

2

23 ΡΗΛΑΞ ΒΡΕΦΙΚΟ 3
24 ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ 4

 

25

 

ΣΑΛΟΝΑΚΙ- ΠΑΡΕΟΥΛΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

 

 

2

 

26

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 55x55x25 ΠΑΡΕΟΥΛΑΣ

 

2

 

 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.287,40 € ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 02.60.7133.001 με τίτλο «Έπιπλα» του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική μελέτη της προμήθειας από τα γραφεία της οικονομικής – διοικητικής υπηρεσίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά , πληροφορίες τηλ.2382022503.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΟΡΔΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.