ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά   12/10/2018

Aριθμ.πρωτ: 1934

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Τρίτη  23/10/2018 εγγράφως σε κλειστό φάκελο , στην έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά τ.κ. 58100 , που αφορά στην προμήθεια ειδών ιματισμού για τον εξοπλισμό του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού τμήματος  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας , στα πλαίσια αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφικής Φροντίδας

 

Τα παρεχόμενα  είδη παρουσιάζονται αναλυτικά:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΣΕΝΤΟΝΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 40
2 ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 40
3 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΝΗΠΙΩΝ

 

40

4 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ AIR COMFORT

 

20

 

5

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

 

20

6 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΝΗΠΙΩΝ 20
7 ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 12
8 ΣΕΝΤΟΝΙ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΡΚΟΥ 4
9 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 20
10 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 30×30 20
11 ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ 30×50 40
12 ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 50×70 40
13 ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 70×140 20

 

14

ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΤΣΕΤΕ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΔΙΑ colori

 

40

15 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 40
16 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ 15
17 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ 25
18 ΧΑΛΙ 2X3μ 10

 

19

ΔΑΠΕΔΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΕΤ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

 

60

     
     
     

 

 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.970,84€ ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 02.60.7135.003 με τίτλο «Ιματισμός κτιρίων » του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική μελέτη της προμήθειας από τα γραφεία της οικονομικής – διοικητικής υπηρεσίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά , πληροφορίες τηλ.2382022503.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΟΡΔΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.