ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά   12/10/2018

Aριθμ.πρωτ: 1935

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Τρίτη  23/10/2018 εγγράφως σε κλειστό φάκελο , στην έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά τ.κ. 58100 , που αφορά στην προμήθεια εκπαιδευτικού – εποπτικού υλικού  για τον εξοπλισμό του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού τμήματος  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας , στα πλαίσια αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφικής Φροντίδας.

 

Τα παρεχόμενα  είδη παρουσιάζονται αναλυτικά:

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ-ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 1
2 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ 1
3 SYPER MARKET – ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ 1
4 ΓΩΝΙΑ ΛΙΒΑΔΑΚΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

1

5 ΧΑΛΑΚΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΙΒΑΔΑΚΙ 1
6 ΚΑΘΙΣΜΑ  ΒΡΕΦΙΚΟ 1
7 ΦΩΛΙΤΣΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 1
8 ΦΩΛΙΤΣΑ ΚΑΜΠΙΑ 1
9 ΦΩΛΙΤΣΑ ΧΕΛΩΝΑ 1

 

10

ΩΚΕΑΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

1

 

11

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

1

12 ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΒΟΣ ΒΕΒΕ 1
13 ΠΑΡΑΜΙΔΑ ΜΑΛΑΚΗ 1
14 ΖΩΑΚΙΑ ΒΕΒΕ ΖΟΥΓΚΛΑ 1
15 ΖΩΑΚΙΑ ΒΕΒΕ ΦΑΡΜΑ 1
16 ΠΑΙΧΝΙΔΙ TOBOGAN BALL 1
17 ΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟ ΣΦΗΝΩΜΑΤΑ 1
18 ΣΠΙΤΑΚΙ ΒΕΒΕ ΣΦΗΝΩΜΑΤΑ 1
19 MINICHEF BEBE 1
20 ΣΦΗΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΗΧΟΥΣ ΖΩΩΝ 1
21 ΕΝΣΦΗΝΩΜΑΤΑ 20

 

22

ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ ΧΙΟΝΑΤΗ&ΝΑΝΟΙ ΣΕΤ

 

1

 

23

ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ&ΒΑΤΡΑΧΟΣ

 

1

 

24

ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 

1

 

25

ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ 3ΓΟΥΡ + ΚΟΚΚΙΝΝΟΣΚ

 

1

 

26

ΣΕΤ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΣΕ ΔΙΣΚΟ

 

1

 

27

ΣΕΤ  ΚΑΤΣΑΡΟΛΙΚΑ WMF ΜΕ ΚΟΥΤΑΛΕΣ

 

1

28 ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΩΡΑΚΙΑ 20
29 ΚΑΦΑΣΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 10
30 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 2
31 ΖΥΓΑΡΙΑ 2

 

Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.858,30 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (926,00 €) συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 4.784,30  € , η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στους Κ.Α. 60.6484 με τίτλο «Λοιπά έξοδα εκπαιδευτικού υλικού» , του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική μελέτη της προμήθειας από τα γραφεία της οικονομικής – διοικητικής υπηρεσίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά , πληροφορίες τηλ.2382022503.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΟΡΔΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.