ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά, 23/9/2020

Aριθμ. Πρωτ.: 1583

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά Τ.Κ58100, που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την παροχής εργασιών τοποθέτησης ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και συντήρησης και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο στέγασης του νεοσύστατου βρεφονηπιακού τμήματος και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας.»

Συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν οι εξής εργασίες και προμήθειες:

 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού:

 

Α/Α Τεχνική Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΕΜ 8
2 ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜ 14
3 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ 33
4 ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 14
5 ΚΙΜ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 1
6 ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΤΕΜ 2
7 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ LED ΤΕΜ 24
8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΤΕΜ 25
9 ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 10m ΤΕΜ 1
10 ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 1
11 ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΜ 3
12 ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΗ LED ΤΕΜ 4
13 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W ΤΕΜ 1
14 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΜ 1
15 ΣΕΤ ΔΙΠΛΟΥ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΕΜ 1
16 ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΜ 2
17 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 60* 40 mm ΜΕΤΡΟ 28
18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ 1
19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ  3ΘΕΣΕΩΝ 40Α ΤΕΜ 1
20 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΡΕΛΕ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ  4Χ40 Α ΤΕΜ 2
21 ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ 3Φ ΤΕΜ 2
22 ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ 3
23 ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16 Α ΤΕΜ 12
24 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16Α ΤΕΜ 2
25 ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΜ 72
26 ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΠΟΥΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 14
27 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 7/25 ΤΕΜ 3
28 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 8/25 ΤΕΜ 2
29 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 11/35 ΤΕΜ 2
30 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 17/45 ΤΕΜ 1
31 ΚΟΥΤΙ ΚΑΡΦΙΑ ΤΕΜ 2
32 ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ2,5 mm ΜΕΤΡΟ 87
33 ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ4mm ΜΕΤΡΟ 44
34 ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕΤΡΟ 636
35 ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm ΜΕΤΡΟ 180
36 ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ1,5mm ΜΕΤΡΟ 57
37 ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ0,75mm ΜΕΤΡΟ 149
38 ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 72
39 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 1

 

 

 

 

Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών :

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1 8 (οκτώ) γραμμές πριζών τηλεφώνου
2 14 (δεκατέσσερις) γραμμές πριζών δικτύου
3 25 (εικοσιπέντε) γραμμές φωτιστικών ασφαλείας
4 24 (εικοσιτέσσερις) γραμμές φωτιστικών σημείων
5 14 (δεκατέσσερις) γραμμές διακόπτη
6 3 (τρεις) γραμμές πολύμπριζων
7 33 (τριαντατρείς) γραμμές πριζών σούκου
8 4 (τέσσερις) γραμμές απλικών
9 2 (δύο) γραμμές προβολέα
10 2 (δύο) γραμμές θυροτηλεφώνου
11 8 (οκτώ) γραμμές αισθητήρων καπνού
12 4 (τέσσερις) γραμμές μπουτόν πυρανίχνευσης
13 1 (μια) γραμμή σειρήνας πυρανίχνευσης
14 2 (δύο) γραμμές κουδουνιών
15 2 (δύο) γραμμές μπουτόν κουδουνιών
16 3 (τρεις) γραμμές κάμερας
17 1 (μια) γραμμή απορροφητήρα
18 1 (μια) γραμμή κουζίνας
19 5 (πέντε) γραμμές κλιματιστικού
20 Κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας χωρισμένος με δύο αυτόματους διαρροής
21 Τοποθέτηση πίνακα, πλαστικών καναλιών καλωδίων, πριζών, διακοπτών, φωτιστικών, φωτιστικών ασφαλείας
22 Λοιπές εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80, παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

2.Φορολογική  ενημερότητα.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα ( άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά  εφόσον ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής  τους, διαφορετικά, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως  προστέθηκε με την  παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.