ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά, 17/12/2020

Aριθμ. Πρωτ.: 2032

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του στην έδρα του ΝΠΔΔ Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά Τ.Κ58100, που αφορά στην προμήθεια εσωτερικών πορτών  για το  χώρο στέγασης του νεοσύστατου βρεφονηπιακού τμήματος  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας.

Συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν οι εξής  προμήθειες:

 

Α/Α Τεχνική Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1 Εσωτερική πόρτα  δρυς Laminate διαστάσεων 200cm ύψος *85cm πλάτος , πλάτος τοιχίου 14cm ΤΕΜ 7
2 Εσωτερική πόρτα  δρυς Laminate διαστάσεων 200cm ύψος *85cm πλάτος , πλάτος τοιχίου 18 cm ΤΕΜ 3

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή πόρτας: Πλαίσιο πόρτας ξύλινο,  γεμισμένο µε σταθεροποιητικό υλικό.

Η πόρτα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές µε MDF ΠΑΧΟΥΣ 4mm.

Κατασκευή κάσας: Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το περβάζι είναι από κόντρα-πλακέ. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι δύο συστατικών (πολυουρεθάνης)-πολύ σημαντικό για την υγρασία. 

Στάνταρ εξοπλισμός: 

Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί (μονοί). 

Κλειδαριά εσωτερικής πόρτας (inox ή χρυσό) 

Λάστιχο. 

 

Εξωτερικές διαστάσεις κάσας: Μέγιστο ύψος 200cm (κάλυψη µε περβάζι έως 206cm), πλάτος κάσας 85cm.

Πλάτος τοίχου: 14 & 18cm.

 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις,  καθώς επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν θα συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως.

Η εκτέλεση της προμήθειας  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/25016, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η προμήθεια έχει ως εξής:

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80, παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

2.Φορολογική  ενημερότητα.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά  εφόσον ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής  τους, διαφορετικά, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως  προστέθηκε με την  παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.