ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ / ΒΡΕΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ / ΒΡΕΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά, 20/8/2020

Aριθμ.πρωτ:1406

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του , στην έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά Τ.Κ 58100, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης νηπίων / βρεφών / παιδιών  των παιδικών σταθμών και του νεοσύστατου βρεφονηπιακού  τμήματος και κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) του  ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου  Πέλλας.

 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή παιδιατρικής παρακολούθησης των νηπίων, βρεφών και παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας. Ο ανάδοχος Παιδίατρος  έχει υποχρέωση να:

  • Επισκέπτεται δύο φορές το μήνα τους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς και το νέο βρεφικό τμήμα και ΚΔΑΠ
  • Υποβάλει σε ιατρική εξέταση όλα τα νήπια/ βρέφη / παιδιά και να παρακολουθεί τη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τους γονείς / κηδεμόνες ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών τους και εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των γονέων ή των διδασκόντων.
  • Τηρεί τις καρτέλες  υγείας των φιλοξενούμενων βρεφών/ νηπίων  στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  και  μεριμνεί για την  άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσής τους για τις τυχόν παρατηρήσεις τους και υποδείξεις του που αφορούν την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας των βρεφών / νηπίων.
  • Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη υγιεινή των νηπίων/βρεφών καθώς και για την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών/ Κέντρου.
  • Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των νηπίων /βρεφών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας για αυτά σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς/κηδεμόνες. Καλεί τους γονείς/κηδεμόνες  σε συγκεντρώσεις προς ενημέρωση , όταν αυτό απαιτείται.
  • Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στους Σταθμούς/ Κέντρο των νηπίων/ βρεφών που απουσιάζουν από σοβαρή ασθένεια ή λοίμωξη με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς / κηδεμόνες και τη προσωπική εξέταση.

 

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας :

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/07/2021. Συνολική διάρκειας έως έντεκα  (11) μηνών.

 

Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών  ενός (1) παιδιάτρου, αφορά τις δομές που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα .

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ/ΝΩΝ
1 Γραφείο Α΄ Π.Σ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 30
2 Γραφείο Γ΄Π.Σ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 30
3 Γραφείο ΣΤ΄ Π.Σ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 20
4 Γραφείο Π. Σ. Περιοχής  Πενταπλατάνου Γιαννιτσών Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 10
5 Β΄Π. Σ.  ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 25
6 Π.  Σ. ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 15
7 Π. Σ.  ΠΕΛΛΑ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 15
8 Π. Σ. ΝΕΑ ΠΕΛΛΑΣ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 15
9 Π. Σ.  Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 10
10 Π. Σ.  ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 10
11 Π. Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 10
12 Π.  Σ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 10
13 ΝΕΟΣΎΣΤΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ Β1 Βρέφοι από β μηνών έως 2,5 ετών 15
14 ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ (Κ.Δ.Α.Π.) Γ 15
Συνολικός Αριθμός Νηπίων /Βρεφών /Παιδιών 230

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προσφορά τους στα γραφεία της οικονομικής – διοικητικής υπηρεσίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά, πληροφορίες τηλ.2382022503.

 

Δικαιολογητικά :

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν :

  1. Πτυχίο πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής.
  2. Πτυχίο ειδικότητας
  3. Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος
  4. Προϋπηρεσία

5 . Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (ι). ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και (ιι). ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

6 . Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, συμφώνα με τα οριζόμενα τις παρ. 7, αρθρ. 43 του Ν.4609/2019.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους / τις ενδιαφερόμενους / ες ορίζεται η 02 – 09 – 2020.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.