ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά 26-8-2020

Aριθμ.πρωτ: 1438

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του , στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ.  Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά Τ.Κ 58100, που αφορά στην παροχή  υπηρεσιών  διαμόρφωσης του αύλειου και μέρους του εσωτερικού χώρου  του παλιού διοικητηρίου στρατοπέδου Φιλιππάκου  στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το  νεοσύστατο βρεφονηπιακό  τμήμα  και το  κέντρο  δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) του  ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου  Πέλλας

 

Συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν  οι εξής εργασίες:

 

  1. Συντήρηση τμημάτων διαδρόμου και δαπέδου  του κτιρίου
  2. Καθαρισμός και απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών (παλιές σωληνώσεις, παλιά κανάλια καλωδίων κ.λ.π.) και κάθε απαιτούμενη εργασία
  3. Απομάκρυνση εσωτερικών κουφωμάτων και ξύλινων επενδύσεων
  4. Καθαρισμός και απομάκρυνση μπαζών από τον αύλειο χώρο
  1. Συντήρηση και επισκευή περίφραξης, παρτεριών και του πρασίνου του αύλειου χώρου

 

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών

Οι εργασίες  προς το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία  ανάθεσης  έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Κρατήσεις

  1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  2. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).
  3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’969) και τον ν.4412/2016 (Α’ 204).

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, συμφώνα με τα οριζόμενα τις παρ. 7, αρθρ. 43 του Ν.4609/2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία της οικονομικής – διοικητικής υπηρεσίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά, πληροφορίες τηλ. 2382022503.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.