Πλατφόρμα Αιτήσεων

Εγγραφή βρεφών / νηπίων στους Βρεφικούς / Παιδικούς Σταθμούς του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Εγγραφή βρεφών / νηπίων στους Βρεφικούς / Παιδικούς Σταθμούς του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του kekappa.gr

Κάντε αίτηση εγγραφής στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται να επισυνάψετε, ανά περίπτωση, θα τα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

*Υποσημείωση: Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία για να στείλετε επιτυχώς την αίτηση. Για ειδικές περιπτώσεις (πχ μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.) που δεν μπορούν να συμπληρώσουν μέρος των υποχρεωτικών πεδίων, συμπληρώστε τα πεδία αυτά με μια παύλα ( – ).

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένων στοιχείων οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

  • Στοιχεία Πατέρα
  • Στοιχεία Μητέρας
  • Στοιχεία Παιδιού
  • Αποστολή

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

  ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΥ
  ΝΑΙΟΧΙ

  ΦΥΛΟ
  ΑΓΟΡΙΚΟΡΙΤΣΙΑΛΛΟ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΑΛΛΟ

  ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (Υποχρεωτικό):

  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β΄- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

  ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

  . Με την κατάθεση της αίτησης μου , δηλώνω , ότι συμφωνώ για την αποθήκευση των στοιχείων αυτής στο ΝΠΔΔ ώστε να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί η αίτησή μου, για την εγγραφή του παιδιού μου.

  . Η Αίτηση με τα δικαιολογητικά θα κατατίθεται από τους Γονείς/Κηδεμόνες ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα άτομα, ηλεκτρονικά ή κατόπιν ραντεβού.

  Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Έντυπη αίτηση συμπληρωμένη από τον Γονέα ή Κηδεμόνα .

  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (για το οποίο υπάρχει και η δυνατότητα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης).

  Για τους αλλοδαπούς με επίσημη μετάφραση μαζί με το ξενόγλωσσο.

  3. Πιστοποιητικό Υγείας  παιδιού  από παιδίατρο και Φωτοαντίγραφο της σελίδας των εμβολιασμών με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια καθώς επίσης και τα αποτελέσματα mantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

  4. : Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

  Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

  5. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  • Η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας σε ισχύ, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και η αίτηση ανανέωσης της, συνοδευόμενη από βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί ή αίτηση. Σε κάθε περίπτωση αν δεν είναι στην Ελληνική Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση.
  • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του.

  7. Για τους εργαζόμενους (και για τους δύο γονείς):

  • Στον Ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη στην οποία να αναφέρει αν έχει πλήρη ή μερική απασχόληση .
  • Στο Δημόσιο Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
  • Πρόσφατη πρόσληψη: Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση από το ασφαλιστικό φορέα, από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή στα μητρώα του.

  8. Για Άνεργους Γονείς: Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

                                                                                     

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  1. Διαζευγμένοι Γονείς: Αντίγραφο διαζευκτήριου και δικαστική απόφαση επιμέλειας.

  2. Γονείς σε Διάσταση: Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου (δημόσιο έγγραφο) ή οποιοδήποτε αποδεικτικό δημόσιου εγγράφου της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας και έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

  3. Άγαμη μητέρα: Αντίγραφο πράξης γέννησης παιδιού αν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  4. Χηρεία: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

  5. Ανάδοχοι Γονείς/Κηδεμόνες: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

  6. Για Γονείς Φοιτητές ή Σπουδαστές: Βεβαίωση από το αντίστοιχο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται όχι ο εργαζόμενος γονέας, αλλά εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.

  7. Για γονέα Στρατιώτη: Αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια Στρατιωτική υπηρεσία.

  8. Για Γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας από 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) σε ισχύ.