Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται νήπια ηλικίας 2,5 ετών και άνω και αφού πληρούνται οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις

 • Οι γονείς να είναι εργαζόμενοι

   

 • Οι γονείς να κατοικούν στην περιοχή όπου στεγάζεται ο εκάστοτε Παιδικός Σταθμός. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτά νήπια όμορων περιοχών με αιτιολογημένη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

   

 • Τα παιδιά να μην πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα

 • Να έχουν εκτελεστεί όλα τα απαραίτητα εμβόλια στα πλαίσια του υποχρεωτικού εμβολιασμού

   

 • Οι γονείς να είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, προσκομίζοντας όταν πρόκειται για αλλοδαπούς αντίστοιχο παραστατικό ( Άδεια παραμονής )

   

   

 • Να έχουν αποκτήσει έλεγχο σφιγκτήρων

   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

 • Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

 • Το πρωτότυπο Βιβλιάριο Υγείας και Εμβολίων του παιδιού

 • Βεβαίωση εργοδότη του γονέα

 • Ιατρική γνωμάτευση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού

 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο το Δ. Σ. θεωρεί απαραίτητο

 • Πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης
 • Αντίγραφο Φορολογίας εισοδήματος

 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος

 • Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους εφόσον το παιδί συμπληρώνει το όριο ηλικίας των 2,5 ετών και υπάρχουν κενές θέσεις.

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Όταν το ζητήσει ο γονέας η ο κηδεμόνας του παιδιού

 • Όταν προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή την υγειά του παιδιού που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Παιδικό Σταθμό και πάντοτε κατόπιν επικοινωνίας με τους γονείς και Ειδικό Ιατρό

 • Όταν κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός ( 1 ) έτους ( συνεχόμενα ) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Παιδικό Σταθμό.

 • Όταν κατ΄ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

 • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή (τροφεία), εφόσον αυτή προβλέπεται για διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτου λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ