Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Μιχαήλ Παναγιωτίδης