ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ

 

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας» προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση οικήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του A’ ΚΑΠΗ Γιαννιτσών.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

α) να βρίσκεται στα Γιαννιτσά επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και των καθέτων σε αυτή οδών.

β) να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους, κατάλληλα διαμορφωμένους, για τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΑΠΗ:

  1. να είναι ισόγειο και να διαθέτει αίθουσα αναμονής κατάλληλα διαμορφωμένη όπου θα συναθροίζονται τα μέλη του ΚΑΠΗ
  2. η έκτασή του να είναι 200 τ.μ., με απόκλιση ± 20% γ) να διαθέτει ατομικό σύστημα θέρμανσης

δ) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (επαρκούς φωτισμού μέσων σκίασης, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.)

ε) να διαθέτει WC και ντουλάπια κουζίνας με νεροχύτη για να καλύπτει τις ανάγκες των μελών του παραρτήματος που θα συναθροίζονται στην ανωτέρω περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης – τοιχοκόλλησης της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή η οποία, με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής

έκθεσης. Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Ν.Π. Φίλιππο

Αθανασόπουλο ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 07:30π.μ. – 14:30μ.μ. Τηλέφωνο 2382022503, εσωτ. 2, Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18 – Γιαννιτσά.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

O Πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας

 

 

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.