ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά, 18/04/2018

Aριθμ.πρωτ:  – 503 –

 

 

 

 

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,

Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής

Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

Πληροφορίες: Δόμνα Ανδρίκου

Τηλέφωνο: 23820 22503

FAX: 23820 22503

Email: donnaandrikou@gmail.com

 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η     ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α  ΠΕΛΛΑΣ

 

Θέμα: «Μίσθωση κατάλληλου οικήματος για τη στέγαση υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. Πέλλας

 

O πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας κ. Νικόλαος Βαλνάρης για τη μίσθωση κατάλληλου οικήματος για την στέγαση υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. Πέλλας καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εντός προθεσμίας (20) είκοσι  ημερών από την τελευταία δημοσίευση – τοιχοκόλληση της παρούσας διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων στο Κεντρικό κτίριο του Δήμου Πέλλας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας  να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα διενεργήσει την δημοπρασία σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος καλώντας επί αποδείξει να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή. Οι όροι της διακήρυξης έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο

 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, μειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, Κολοκοτρώνη 18  Γιαννιτσά, ενώπιον της επιτροπής ,η οποία αποτελείται , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6 / 2018  απόφαση Δ.Σ. από τους 1. Νικόλαος Βαλνάρης, ως πρόεδρος και μέλη  2. Νικόλαος Σαμόπουλος με αναπληρωτή  τον Δημήτριο Στεργιούλα και  3. Δημήτριος Χριστοφορίδης  με αναπληρωτή τον Αντώνιο Καραμπατζάκη.

Άρθρο 2ο

Περιγραφή του μισθίου

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

α) να είναι σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας

β) να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Α.Π.Η. :

 1. να είναι ισόγειο και να διαθέτει αίθουσα αναμονής κατάλληλα διαμορφωμένη όπου θα συναθροίζονται τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
 2. η έκταση του να είναι περίπου 100 τ.μ. , με απόκλιση ± 50%
 3. να διαθέτει ατομικό σύστημα θέρμανσης.
 4. να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (επαρκούς φωτισμού μέσων σκίασης, ύδρευσης , αποχέτευσης κλπ.)
 5. να διαθέτει WC και ντουλάπια κουζίνας με νεροχύτη για να καλύπτει τις ανάγκες των μελών του παραρτήματος που θα συναθροίζονται στην ανωτέρω περιοχή

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:

 • Η στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις
 • Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του N.4047/2012 και του Κτηριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1 991 (ΦΕΚ 164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας / Α.μ.Ε.Α.
 • Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως π.χ. αμίαντο.

Άρθρο 3ο

 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στα γραφεία Διοίκησης του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. (Κολοκοτρώνη & Τσακμάκη, Γιαννιτσά), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές θα αποσταλούν στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών της λήψης των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη Δ/νση Διοίκησης του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α., η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια o Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 4ο

 Επιτροπή καταλληλότητας σύμφωνα με τον άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 ορίζεται από το Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  6 / 2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας και την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.  2173 / 25 – 01 – 2018 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας είναι οι: 1) Αθανάσιος Επιτροπάκης ως πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον Δημήτριο Στεργιούλα 2 ) Δημήτριος Χριστοφορίδης με αναπληρωτή τον Αντώνιο Καραμπατζάκη και 3) Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας

 Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, κατά την πρώτη  φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα .
 2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Πέλλας περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
  • Αίτηση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα τη νομική του σχέση με το ακίνητο, τη νομική του υπόσταση, την ακριβή τοποθεσία του ακινήτου, την επιφάνεια, που όλα θα αποδεικνύονται με νόμιμα έγγραφα που θα προσκομίζονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
  • Υπεύθυνη δήλωση  του  Ν.   1599/86  (ΦΕΚ  757)  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
  • Αντίγραφο της  οικοδομικής  άδειας του  ακινήτου.
  • Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ/ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας αντίγραφο του Ε9.
  • Κάτοψη και τομή του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου θεωρημένα από την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Πέλλας.
  • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από  την Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  ή υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι  σε  περίπτωση   κατακύρωσης   του   διαγωνισμού   στο   όνομα  του   θα  λάβει  τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

Άρθρο 6ο

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στα γραφεία Διοίκησης του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. (Κολοκοτρώνη & Τσακμάκη, Γιαννιτσά), σφραγισμένοι, οι οποίοι θα αναγράφουν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από τη Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παραστούν αυτοπροσώπως, ή  – εφόσον πρόκειται για εταιρεία – , προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές, εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά, εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμο τους.

Άρθρο 7ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Δ.Σ. περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Το Ν.Π., ως μισθωτής έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

 1. Καταργηθεί το στεγαζόμενο Κ.Α.Π.Η. εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι, ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του,
 2. Μεταφερθεί το στεγαζόμενο  Κ.Α.Π.Η. σε ιδιόκτητο ακίνητο.
 3. Προσφερθεί σε αυτό, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης.
 4. Αναδιαρθρωθεί, το στεγαζόμενο Κ.Α.Π.Η. κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, έτσι ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο.
 5. Μεταφερθεί σε άλλο μέρος το εγκατεστημένο στο ακίνητο Κ.Α.Π.Η., έστω και προσωρινά.
 6. Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Σε περίπτωση μεταφοράς μέρους του  στεγαζόμενου  Κ.Α.Π.Η. μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να γίνεται ανάλογη μείωση του μισθώματος μέχρι τη λήξη της κυρίας σύμβασης.

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από τον Πρόεδρο  απόφαση πρόωρης λύσης, η οποία συντάσσεται με βάσει το σχετικό έγγραφο αίτημα της Προϊσταμένης αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες  τουλάχιστον   μετά  την   κοινοποίηση   της.   Από   την  ημερομηνία   αυτή   παύει  κάθε υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. για καταβολή μισθωμάτων.

Άρθρο 8ο

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχομένης της ημέρας εγκατάστασης του Κ.Α.Π.Η. στο ακίνητο. Η εγκατάσταση θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των τριών ετών όπως ορίζει το άρθρο 11 της παρούσης.

Άρθρο 9ο

 Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος κάθε μήνα.

 Άρθρο 10ο

 Κρατήσεις:

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

 1. Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου

Δεν γίνεται κράτηση, εάν ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιλαμβάνει στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα μισθώματα του ακινήτου.

 Άρθρο 11ο

Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)

 1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακινήτου σύμφωνα με τη διακήρυξη.
 2. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά πυρός, διαφορετικά το Ν.Π.Δ.Δ. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
 3. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ. και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.
 4. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, οπόταν αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της  μίσθωσης, καθώς επίσης και στις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώσει τις  φθορές που πραγματοποιούνται από τη συνηθισμένη χρήση του ακινήτου (μίσθιου)  και να προσκομίσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και αν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ σε αντίθετη περίπτωση ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο, αφού κατασκευάσει ράμπα.
 5. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, το Ν.Π.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα να προβεί: (α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, (β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
 6. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του Ν.Π.Δ.Δ., έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης.
 7. Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από το Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και η παράδοση του στον , εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Πρόεδρο του Ν.Π., αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης — παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον Πρόεδρο , να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Πρόεδρο  του Ν.Π. και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη.
 8. Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Πρόεδρο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.

Άρθρο 12ο

 Υποχρεώσεις- δικαιώματα μισθωτή

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 2. Ο μισθωτής δύναται να εγκαταλείψει το μίσθιο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., αν κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου προκύψει ανάγκη, είτε λόγω ανέγερσης ιδιόκτητου οικήματος, είτε μετεγκατάστασης σε άλλο κτίριο ή εφόσον κριθεί – για σοβαρούς λόγους – ότι δεν επαρκεί το συγκεκριμένο κτίριο, ίσως με νέες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν, ειδοποιώντας τον εκμισθωτή με κάθε τρόπο τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν, μη υποχρεωμένου στην αποζημίωση ή καταβολή μισθώματος .
 3. Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή για:
  • επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητο του, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία. κ.λ.π.
  • αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή
  • αν, από δική του υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, ή εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.
 4. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας έχει τη δυνατότητα ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά από τη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, ή να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία, χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.

Άρθρο 13°    

Κατακύρωση

Το πρακτικό της δημοπρασίας κατακυρώνεται από το Δ.Σ. .

Άρθρο 14ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του πρόεδρου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας και σε μία τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νομικό Πρόσωπο      ( ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ).

Άρθρο 15°

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τα γραφεία της Διοίκησης του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.  ημέρες εργάσιμες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., Διεύθυνση Κολοκοτρώνη & Τσακμάκη, Γιαννιτσά, τηλέφωνο: 2382022503, φαξ : 2382022503 .

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

Δήμου Πέλλας

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.