ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019 – 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019 – 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας            
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18
Τ.Κ. 58100
Πληροφορίες :Προϊστάμενες προσχολικής αγωγής
Τηλέφωνο: 23820 21313/ 2382022503 εσωτ. 3    

                              Α     Ν     Α   Κ    Ο    Ι   Ν   Ω    Σ    Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2019 – 2020

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών σε ιδιωτικούς και  δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς  σταθμούς για τη  νέα σχολική χρονιά.

 Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 08/6/2019 έως 28/6/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 28/6/2019 και ώρα  24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019 σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Ο κάθε σφραγισμένος φάκελος περιλαμβάνει μια μόνον αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 28/6/2019 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας :Τσιμισκή 27 , 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310-544714, FAX : 2310-544731

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Oι ωφελούμενες -οι αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), θα απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους.

Κατά την εγγραφή, η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ

1. Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών και  νηπίων .
– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
– Άτομα σε χηρεία.

2. Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β)Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες

 γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών

δ)Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των36.000€και συγκεκριμένα:

Τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2)παιδιά.

Τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3)παιδιά.

Τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά .

Τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2018(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 -31/12/2018). Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση

3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση, οι αιτούσες Α.μ.Ε.Α. (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%).

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Προϊστάμενες προσχολικής αγωγής

Τηλέφωνο: 23820 21313

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.