ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2019 – 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2019 – 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
  Γιαννιτσά 07-05-2019 
Aριθμ.πρωτ: 770    
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας            
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18
Τ.Κ. 58100  
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά τους στη δύναμη των  Παιδικών Σταθμών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Προκειμένου να υποβάλλετε τις σχετικές αιτήσεις για εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι δομές των Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν  εντός του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  είναι οι παρακάτω :

Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δ. ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Α  Παιδικός σταθμός Γιαννιτσών ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 2382022503
2 Γ ‘ Παιδικός σταθμός Γιαννιτσών ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ 16 2382021313
3  ΣΤ ΄ Παιδικός σταθμός Γιαννιτσών ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2382029322
4 Παιδικός σταθμός περιοχής  Πενταπλατάνου   2382022030
5 Παιδικός σταθμός περιοχής  Πέλλας   2382031836
6 Β΄ Παιδικός σταθμός περιοχής  Κ.Βρύσης   2382061509
7 Παιδικός σταθμός περιοχής  Ακρολίμνης   2382062455
8 Παιδικός σταθμός περιοχής  Αγίου Λουκά   2382062881
9 Παιδικός σταθμός περιοχής  Γαλατάδων   2382041977
10 Παιδικός σταθμός περιοχής  Παλαιφύτου   2382043070
11 Παιδικός σταθμός περιοχής  Καρυώτισσας   2382041226
12 Παιδικός σταθμός περιοχής  Μυλοτόπου   2382051246
13 Παιδικός σταθμός περιοχής  Αραβησσού   238299181
14 Παιδικός σταθμός περιοχής  Ν.Πέλλας   2382032091
15 Παιδικός σταθμός περιοχής  Αθύρων   2391091494
16 Παιδικός σταθμός περιοχής  Αμπελιών   2382094211

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

                                            Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

  1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 41087/29-11-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017, τεύχος Β΄, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής.

  • Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς  Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων.
  • Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται κανονικά στους Παιδικούς Σταθμούς από 10 Μαΐου μέχρι και 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις , τότε αυτές αξιολογούνται από την ορισθείσα επιτροπή βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και εγκρίνονται τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

Αίτηση  που  δε  θα  συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα μένει εκτός  διαδικασίας επιλογής. (  Διότι δεν θα μπορεί να αξιολογηθεί  και να γίνει η κατάταξη της   , με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στα οποία στηρίζεται  η μοριοδότηση)

Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων σχετικά με τα αποτελέσματα.

Για την εγγραφή νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς λαμβάνεται υπ’ όψη η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας  του γονέα – κηδεμόνα, ώστε η κατανομή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς να γίνει χωροταξικά στο βαθμό που είναι  εφικτό.

                          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφοτου βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε  φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Για  την    εγγραφή   παιδιών   αλλοδαπών   γονέων   στον    Σταθμό,       εκτός   των προηγουμένων  δικαιολογητικών,       απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για τις αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται εκ νέου όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

                                    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  1. Για γονείς με παιδί Α.μ.Ε.Α, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα Α.μ.Ε.Α., με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  • Για νήπιο μονογονεϊκής  οικογένειας απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
  • Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
  • Οι άνεργες μητέρες, οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο δωρεάν  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α  στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr)

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς και στις προϊστάμενες προσχολικής αγωγής του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.  Δ. Πέλλας

  • Καρυπίδου Δέσποινα
  • Παπαδοπούλου Μαρία

Στο τηλ.2382021313

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

                                                                                             ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.